Įvairūs

Seimo nario Algimanto Kirkučio pranešimas: „Suaktyvinti savivaldos sinerginiai ryšiai gali padėti pasiekti proveržį realizuojant Valstybinį tarpžinybinių veiksmų planą sveikatos priežiūros srityje“

2020 m. kovo 12 d. pranešimas žiniasklaidai

Pastarojo laikotarpio piliečių sveikatos apsaugos pamokos mus moko, kad sprendžiant visuomenės sveikatos klausimus labai svarbu pagerinti tarpžinybinį bendradarbiavimą. Šiam tikslui pasiekti yra sudarytas Valstybinis tarpžinybinių veiksmų planas (TVP), kuris turi 3 pagrindinius tikslus: stiprinti ir saugoti Lietuvos gyventojų sveikatą; užtikrinti sveikatai palankią aplinką; užtikrinti kokybišką, prieinamą ir tvarią sveikatos priežiūrą. Šiuos tikslus tikimasi pasiekti skatinant bendradarbiavimą tarp atskirų ministerijų ir žinybų.

Praktika rodo, kad realiame gyvenime šie tikslai gali būti realizuojami  ne tik centriniame, bet ir savivaldos lygmenyje. Čia jie gali būti realizuojami net efektyviau, nes šiame lygmenyje  nėra tokių ryškių tarpžinybinių barjerų. Kaip tai padaryti kuo geriau, gali padėti nesunkiai realizuojami pasirinktose savivaldybėse lokalūs bandomieji modeliai. Tokių bandomųjų modelių vykdymo rezultatai, mokslininkų ir vadybininkų sukaupta objektyvi informacija ir patirtis gali padėti reorganizuojant  sveikatos apsaugą visoje šalyje.

„Džiugu, kad į tai atkreipė  dėmesį Sveikatos apsaugos ministerija. Šių metų sausio 13 d. sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pasirašė įsakymą Nr. V-46 „Dėl sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020–2022 m. plano patvirtinimo“. Šio plano 8.6.1. punkte Klaipėdos universitetui iškeltas uždavinys sudaryti darbo grupę ir sukurti bei įdiegti Klaipėdos regione bandomąjį modelį, skirtą mokslinei ir švietėjiškai veiklai skatinti psichikos sveikatai stiprinti, psichinei gerovei kurti, fiziniam aktyvumui ir sveikai bei subalansuotai mitybai skatinti, saugiai, ekologiškai aplinkai kurti ir palaikyti“, – sako prof. Algimantas Kirkutis.

Belieka tikėtis, kad Vyriausybės patikslintame 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinės veiklos plane (TAP-20-158(2) 920-2848), papildytame 2020–2022 m. priemonėmis, priemonių asignavimais ir vertinimo kriterijais, bus skirtas reikiamas dėmesys ir šio svarbaus bandomojo modelio realizavimui.

Tai turi būti padaryta, nes  pagal strateginio planavimo metodiką kasmet turi būti atnaujinamas 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ TVP. Plano įgyvendinimo terminas susijęs su 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų programavimo laikotarpio lėšų panaudojimu (galioja iki 2022 m. pabaigos), ir juo siekiama įgyvendinti Nacionalinės pažangos programos tikslus ir uždavinius.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija