Įvairūs

NŠTA IR KITOS TĖVUS ATSTOVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS KREIPĖSI Į SEIMĄ DĖL KONSTITUCINIŲ TĖVŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMO

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Laisvos visuomenės institutas, Lietuvos tėvų forumas, Rengimo šeimai asociacija ir Sąjunga „Vardan šeimos“ kreipėsi į Seimą dėl konstitucinių tėvų teisių užtikrinimo. Raštą pasirašiusias organizacijas neramina tai, kad 2021 m. rugsėjo 1 d. partijų priimtame Nacionaliniame susitarime tėvai nelaikomi strateginiais švietimo sistemos partneriais. Apie šeimą kalbama tik neigiamuose kontekstuose, kurios sukeltas vaiko raidos ir ugdymo problemas švietimo sistema turi išspręsti. Toks tėvų vaidmens neįtraukimas rodo, kad tėvų vaidmuo švietimo sistemoje menksta, jie netraktuojami kaip lygiaverčiai partneriai, o valstybės- netiesiogiai iškeliamas kaip svarbesnis.

Lietuvos Respublikos Konstitucija nurodo, kad tėvai yra pagrindiniai vaikų ugdytojai, jie turi pirminę teisę auklėti savo vaikus ir nevaržomai rūpintis vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas taip pat tėvus laiko lygiaverčiais švietimo proceso dalyviais. NŠTA ir kitos NVO pažymi, kad realiame švietimo procese ir strateginiuose švietimo srities dokumentuose tėvų vaidmuo neretai nuvertinamas. 

Tėvus atstovaujančios NVO atkreipia dėmesį, jog tėvų atsakomybė už vaikus neapsiriboja tik žinojimu, kaip vaikui sekasi mokykloje. Švietimas turi būti suprantamas kaip sistema, kurioje tėvai ir valstybė glaudžiai bendradarbiauja, siekdami suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus, o tėvai laikomi lygiaverčiais mokyklos partneriais, kai ugdymo procese yra gerbiama tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo dorovinius ir vertybinius įsitikinimus.

Rašte Seimo nariai raginami pritarti Seimo narės A. Kubilienės teikiamam Seimo rezoliucijos „Dėl tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje” projektui, kuriame pabrėžiamas tėvų vaidmuo vaikų ugdymo procese ir prašoma imtis priemonių, užtikrinančių konstitucines tėvų teises.

Valstybinę švietimo sistemą kurti ir valdyti taip, kad būtų gerbiamas šeimos autonomijos principas  bei užtikrinama tėvų teisė nevaržomai ugdyti savo vaikus pagal savo religinius ir dorovinius įsitikinimus.

Užtikrinti Švietimo sistemoje tėvų ir valstybės glaudų bendradarbiavimą.

Pripažinti tėvus pagrindiniais strateginiais švietimo sistemos partneriais, turinčiais teisę dalyvauti formuojant ugdymo turinį bei organizuojant šio turinio įgyvendinimą.

Visokeriopai skatinti ir stiprinti tėvų įsitraukimą į mokyklos savivaldą bei dalyvavimą mokyklos bendruomenės veikloje, pripažįstant, kad švietimo veikla organizuojama ir įgyvendinama bendromis švietimo sistemos dalyvių – mokinių, jų tėvų ir mokytojų –  pastangomis, siekiant didesnio švietimo sistemos efektyvumo ir kokybės.

Pranešimą paskelbė: Violeta Vasiliauskienė, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija