Įvairūs

Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojai LR Vyriausybei pateikė peticiją

Po viešo 2023 m. sausio 29 d. Nacionalinės mokėjimo agentūroje profesinės sąjungos kreipimosi (Viešas NMA darbuotojų atstovų kreipimasis: ko verti ŽŪM pažadai pavaldžios įstaigos darbuotojams? Vėl bandoma trikdyti NMA veiklą | BNS Spaudos centras) į LR Prezidentą, Ministrę Pirmininkę, Seimo Kaimo reikalų komitetą ir Žemės ūkio ministeriją situacija NMA ir toliau prastėja. Darbuotoju iniciatyva parengta peticija dėl Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio ministro veiksmų bei Žemės ūkio ministro įsakymais patvirtintų sprendimų atšaukimo. Peticiją per nepilnas 2 darbo dienas pasirašė 267 NMA darbuotojai.

Kviečiame susipažinti su peticijos tekstu.

Dirbdami įstaigoje, kuri yra vienintelė akredituota institucija Lietuvoje, administruojanti ES ir Lietuvos valstybės paramos priemones, kuri yra atsakinga už žemės ūkio ir žuvininkystės fondų paramos lėšų mokėjimą (kas metus išmokant apie 1 mlrd. Eur Paramos), ir tuo pačiu ženkliai prisidedanti prie maisto tiekimo grandinės bei valstybės ekonomikos sėkmingo veikimo užtikrinimo, kreipiamės su šia peticija.

Atsižvelgdami į pastarojo pusmečio įvykius ir Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) bei Žemės ūkio ministro (toliau – Ministras) veiksmų seką matome grėsmę Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) tinkamam veiklos užtikrinimui bei jos tęstinumui.

2022 m. rudenį NMA darbuotojai viešai išreiškė nuogąstavimus dėl ŽŪM bei Ministro veiksmų, kurie destabilizavo įstaigos veiklą – vienašališkas NMA nuostatų keitimas, vertinimo terminų trumpinimas be derinimo, neproporcingai išaugęs kiekis ŽŪM užklausų bei Ministro pavedimų, kuriais prašoma pateikti didelės apimties informaciją bei duomenis, kurių pateikimas reikalavo nepamatuotai daug žmogiškųjų išteklių, kas atitraukė darbuotojus nuo tiesioginių pareigų atlikimo.

Į kreipimąsi aktyviais veiksmais sureagavo LR Seimo Kaimo reikalų komitetas, kuris susitiko su NMA darbuotojų atstovais, kvietė dialogui ŽŪM vadovybę bei NMA darbuotojų atstovus. 2022 m. spalio 12 d. LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pasėdyje ŽŪM kancleris Valdas Aleknavičius viešai pažadėjo siekti bendradarbiavimo tarp ŽŪM ir NMA (https://www.youtube.com/live/as3rkgSJu0c?feature=share&t=11628), bet to neįvyko. 2023 m. sausio mėnesį situacija ženkliai pablogėjo.

Paskutinių savaičių įvykiai privertė visą NMA darbuotojų bendruomenę dar labiau sunerimti dėl šių priežasčių:

 1. Viešojoje erdvėje vėl pasirodė neigiamas straipsnis apie NMA, kurį užsakė pati ministerija. Straipsnyje (Žemės ūkio ministerija NMA veikloje nustatė pasikartojančius neatitikimus administruojant lėšas iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir ŽŪM mato riziką, kad dėl netinkamo NMA darbo gali tekti grąžinti dalį ES lėšų – DELFI Agro) skelbiama informacija apie NMA veikloje nustatytus neatitikimus, nors pats straipsnis paskelbtas net nesulaukus termino, iki kurio NMA turėjo pateikti oficialius atsiliepimus.
 2. 2023 m. sausio 19 d. Ministras įsakymu Nr. 3D-30 vienašališkai, be suderinimo su NMA, pakeitė NMA nuostatus ir darbuotojų nuostabai nustatė, kad įstaigos direktorių, jam nesant, pavaduoja ne direktoriaus pavaduotojas, o bet kuris ŽŪM ministro paskirtas NMA darbuotojas.
 3. 2023 m. sausio 23 d. Ministras savo įsakymu Nr. 3P-10, nors ir paliko NMA direktoriaus pavadavimo eiliškumą, bet papildomai nustatė, kad Ministras turi teisę paskirtą ir bet kurį kitą NMA valstybės tarnautoją, atlikti NMA direktoriaus funkcijas, NMA direktoriui nesant darbe,
 4. 2023 m. sausio 26 d. NMA direktoriaus pareigas Ministras pavedė eiti Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento Paramos administravimo skyriaus vedėjui Eivydui Kaziliūnui, turinčiam abejotinas kompetencijas ir reputaciją. Ši žinia sukėlė daug nerimo ir įtampos įstaigos viduje. Darbuotojai nesuprato, kodėl dar vakar šias pareigas (direktoriui nesant darbe) galėjęs eiti direktoriaus pavaduotojas staiga tapo netinkamas pareigoms ir iš visų įstaigos darbuotojų buvo pasirinktas ne kuris nors net iš 10 departamentų direktorių ar 3 nepriklausomų skyrių vedėjų, o vieno iš daugelio skyrių vedėjas. Taip netiesiogiai keliamos abejonės dėl NMA dirbančių aukštesnės grandies vadovų kompetencijų bei sukeliamas nesaugumo jausmas darbuotojams.

Svarbu pažymėti, kad po šio asmens paskyrimo prasidėjo veiksmai, keliantys dideles abejones dėl paskirtojo laikino vadovo veikimo tikslų, trikdantys įstaigos veiklą, bloginantys įstaigos mikroklimatą, keliantys įtampą bei stresą darbuotojams:

 1. Nuo pirmos paskyrimo dienos laikinai atlikti NMA direktoriaus funkcijas duodami nurodymai pateikti įvairią informaciją (taip pat ir jautrius duomenis), nepateikiant informacijos rinkimo tikslų. 2023 m. vasario 2 d. vykusio neplanuoto visų NMA darbuotojų susitikimo su ŽŪM kancleriu metu paaiškėjo, kad ji renkama ne ŽŪM pavedimu. Kyla klausimas, kur ir kam bus naudojama, ši perduodama informacija.
 2. Prisijungimų prie NMA informacinių sistemų reikalavimas, kurių neturėjo iki šiol buvę net nuolatiniai NMA vadovai. Prisijungimų bei atitinkamų rolių informacinėse sistemose laikinai atliekantis funkcijas NMA vadovas reikalavo skubos tvarka.
 3. Galimai neteisėtas informacijos apie darbuotojų asmeninius duomenis rinkimas.
 4. Dokumentų, raštų ilgalaikis nepasirašymas, trunkantis daugiau kaip savaitę, veiklos procesų (ataskaitų teikimas, perkėlimai, ir kt.) stabdymas, kas gresia įstaigos veiklos sutrikimais bei yra reali grėsmė neatlikti NMA pavestų funkcijų laiku bei tinkamai.
 5. Laikinai paskirtas vadovas rinko informaciją apie su jo veikla susijusius tyrimus.
 6. Daromas spaudimas NMA Profsąjungos pirmininkei, kuri laikinai paskirto vadovo buvo apkaltinta šmeižtu, nors ji tik atliko savo, kaip Profsąjungos vadovės prigimtinę funkciją – gynė NMA profsąjungos narių interesus.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, bei vertindami tai kad laikinai paskirtas vadovauti įstaigai asmuo galimai sietinas su buvusiu NMA vadovu, kuris nuolat viešai žemina įstaigos reputaciją (svarbu pažymėti, kad šis galimas ryšys kelia abejonių dėl laikinai paskirto vadovo interesų konfliktų bei galimo gaunamos informacijos netinkamo naudojimo, nes buvęs NMA vadovas atstovauja ES paramos gavimo klausimais konsultuojančią įmonę), taip pat į tai, kad ŽŪM viešojoje erdvėje skelbiama informacija prisideda prie NMA kaip įstaigos ir tuo pačiu visų NMA darbuotojų veiklos menkinimo, konstatuojame, kad visa tai sąlygoja bendrą darbo aplinkos prastėjimą ir darbuotojai jaučiasi nesaugiai. Taip pat itin reikšminga ir situaciją dar pabloginusi aplinkybė yra ŽŪM kanclerio V. Aleknavičiaus ypatingos skubos tvarka suorganizuoto susitikimo (apie jį NMA darbuotojai informuoti likus vos 15 min. iki susitikimo pradžios, susitikimui parinkta diena, kai NMA Profsąjungos pirmininkė turėjo laisvadienį) metu nepateikti atsakymai į NMA darbuotojų klausimus. Šio susitikimo metu taip pat ŽŪM kanclerio pateikta informacija apie iš NMA renkamą informaciją ne oficialiais kanalais, kas galimai yra atliekama pažeidžiant duomenų apsaugos reikalavimus. Po šio susitikimo Ministras, nors pakvietė NMA Profsąjungos atstovus susitikti, tačiau numatyto susitikimo dieną, jį atšaukė, bei neišgirdo NMA darbuotojų pakvietimo atvykti susitikti su visa NMA bendruomene bei atsakyti į darbuotojams kilusius klausimus bei išsklaidyti abejones dėl priimamų sprendimų. Tuo būdu NMA darbuotojai pasijuto dar labiau nevertinami, ignoruojami ir labiau vertinami kaip funkcijų vykdytojai, o ne žmonės.

Atsižvelgiant į tai prašome:

 1. Užtikrinti, kad būtų pakeistas prieštaringos reputacijos ir kompetencijos laikinasis vadovas, nes jam vadovaujant galimi stiprūs ir ilgalaikiai NMA veiklos sutrikimai, bei sugrąžinti įprastą NMA direktoriaus pavadavimo tvarką jam nesant darbe.
 2. Užtikrinti, kad ateityje keičiant NMA nuostatus ar priimant kitus teisės aktus, darančius įtaką NMA darbuotojams, jie būtų derinami su NMA iš anksto.
 3. Užtikrinti, kad ŽŪM viešojoje erdvėje nustotų nepagrįstai žeminti įstaigos reputaciją, o prieš skelbiant neigiamo turinio informaciją pirmiausia gautų NMA atsiliepimą, bei paneigti prieš tai skelbtą teisybės neatitinkančią informaciją.

NMA darbuotojai

Pranešimą paskelbė: Beata Naruševič-Sevruk, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos profesinė sąjunga