Įvairūs

Įsigalioja naujos redakcijos Valstybės kontrolės įstatymas: didėja institucijos savarankiškumas, stiprinama rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė

Šiandien įsigalioja naujos redakcijos Valstybės kontrolės įstatymas, kuriuo aktualizuojamas Valstybės kontrolės, kaip aukščiausiosios audito institucijos, teisinis reguliavimas pagal šių dienų reikalavimus, keliamus valstybiniam auditui ir biudžeto politikos kontrolei tarptautiniu mastu, sukuriamos teisinės prielaidos pažangiai ir efektyviai institucijos veiklai.

Valstybės kontrolės veiklos teisinis reguliavimas iš esmės nebuvo peržiūrėtas beveik du dešimtmečius. Valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas teigia, kad: „Naujojo Valstybės kontrolės įstatymo įsigaliojimas – reikšmingas įvykis institucijos istorijoje. Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimas valstybinį auditą apibrėžia ne tik kaip patikros mechanizmą, bet ir įteisina kitus būdus pasiekti teisėtą ir efektyvesnį valstybės turto valdymą. Mūsų atliekamų nepriklausomų vertinimų pokyčiams iniciuoti ypač svarbi įteisinta rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos sistema ir jos parlamentinė kontrolė. Dar vienas svarbus pokytis – Valstybės kontrolės darbuotojų veiklą, įdarbinimo ir atleidimo procedūras, atlyginimo ir socialinių garantijų klausimus reglamentuos ne Valstybės tarnybos įstatymas, kaip iki šiol, o Valstybės kontrolės įstatymas ir Darbo kodeksas. Tikiu, jog naujasis Valstybės kontrolės įstatymas padės institucijai tapti novatorišku, nešališku, konkurencingu viešojo sektoriaus ekspertinio vertinimo kompetencijų centru, skatinančiu viešąjį sektorių tobulėti ir racionaliai valdyti viešuosius finansus ir turtą“.

Valstybės kontrolės auditoriai ir kiti specialistai nuo liepos 1 d. nebepriklausys valstybės tarnybos sistemai. Toks pokytis leidžia išvengti galimo interesų konflikto audituojant valstybės tarnybos sistemą. Be to, atitinka tarptautinius audito standartus ir auditoriaus profesinę etiką reguliuojančius teisės aktus, nurodančius vengti auditoriaus veikimo bendroje audituojamų subjektų administruojamoje valstybės tarnybos sistemoje.

Įstatymo pakeitimai įtvirtina institucijai taikomus aukštesnius skaidrumo, kontrolės ir efektyvumo mechanizmus, atitinkančius tarptautines gerosios praktikos normas – įteisintas privalomas reguliarus institucijos veiklos vertinimas, atliekamas kitų ES aukščiausiųjų audito institucijų.  Vertinimo rezultatai ir rekomendacijos spartesnei Valstybės kontrolės pažangai pasiekti bus tiesiogiai teikiami Seimui.

Kartu su naujos redakcijos įstatymo įsigaliojimu, nuo liepos 1 d. iš esmės keičiasi institucijos struktūra: vadovaujantis gerosios valdymo praktikos reikalavimais atskiriamos krypčių nustatymo, įgyvendinimo ir vertinimo funkcijos; pagrindinėms funkcijoms vykdyti reikalingos profesinės kompetencijos sutelkiamos į kompetencijų centrus; mažinamas valdymo lygių skaičius diegiant tinklinį projektinį valdymą. Su naująja struktūra galima susipažinti čia.

Su naująją Valstybės kontrolės įstatymo redakcija galima susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Regina Lakačauskaitė-Kaminskienė, Valstybės kontrolė