Įvairūs

Audito komitetas pritarė baigiamosios kadencijos Seimo darbų programai ir pasiūlė baigti tai, kas pradėta

2020 m. rugsėjo 16 d. pranešimas žiniasklaidai 

Rugsėjo 16 d. nuotoliniu būdu vykusiame Seimo Audito komiteto posėdyje Valstybės kontrolė pristatė 2020 m. rugsėjo 2 d. ataskaitą, kurioje apibendrinti viešojo sektoriaus subjektams pateiktų 2020 m. I pusmečio valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo rezultatai. Tokios ataskaitos Seimui teikiamos du kartus per metus: kovo ir rugsėjo mėnesiais.

Palyginus Seimo IX (rudens) ir VIII (pavasario) sesijų metu Valstybės kontrolės pateiktų ataskaitų duomenis konstatuotina, kad įgyvendinant kai kurias rekomendacijas pasiekta tam tikra pažanga (pavyzdžiui, priimtas naujas Strateginio valdymo įstatymas, kuriuo sukurtas į rezultatus orientuotas strateginio valdymo sistemos modelis, Viešojo administravimo įstatymo pakeitimas, sudarantis prielaidas tobulinti viešojo administravimo sistemą, taip pat priimti Švietimo įstatymo pakeitimai, susiję su siekiu stiprinti įtrauktį švietime bei plėtoti pagalbos ugdymo veikloje priemones). Nepaisant minėtos pažangos, esminiai pokyčiai valstybės valdyme vis dar nepasiekti, nes didžiąją daugumą rekomendacijų, susijusių su strateginėmis reformomis, kuriomis siekiama kokybinio proveržio šioje srityje, vėluojama įgyvendinti.

Dabartinių aktualijų kontekste Valstybės kontrolė akcentavo, kad laiku ir tinkamai įgyvendintos rekomendacijos (ypač tokiose srityse kaip biudžeto valdysenos tobulinimas, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, švietimo kokybės didinimas, efektyvios viešųjų pirkimų sistemos sukūrimas, socialinės paramos gerinimas, informacinės visuomenės plėtra) galėjo reikšmingai prisidėti prie greitesnio ir efektyvesnio COVID-19 pandemijos sukeltos krizės suvaldymo. Vertindama ateities perspektyvą besitęsiančios kovos su COVID-19 padariniais kontekste Valstybės kontrolė taip pat pažymėjo, jog spartesnis pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas galėtų suteikti teigiamą impulsą šalies ekonomikai jos atsigavimo laikotarpiu.

Komitetas, atsižvelgdamas į tai, kad dalis Valstybės kontrolės rekomendacijų yra susijusios su Seimui svarstyti pateiktais įstatymų projektais, skirtais valstybinių auditų metu nustatytoms  problemoms spręsti, ir siekdamas, kad vėluojančios svarbios rekomendacijos būtų įgyvendinamos laiku, priimtu sprendimu pasiūlė Seimo komitetams pagal jiems priskirtas veiklos sritis atkreipti ypatingą dėmesį į tuos rekomendacijoms įgyvendinti reikalingus įstatymų projektus, kurių pateikimas Seime jau yra įvykęs, ir užtikrinti, kad minėti projektai būtų priimti paskutinėje šios kadencijos Seimo sesijoje. Toks Audito komiteto pasiūlymas pateiktas ir šiame posėdyje svarstyto Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos projekto atžvilgiu.

Nuolat atnaujinama išsami informacija apie visų auditų rekomendacijų įgyvendinimą pateikiama Valstybės kontrolės interneto svetainėje.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija