Įvairūs

Nepilnamečių apsaugos situacijos Vilniaus arkivyskupijoje apžvalga

Informuojame apie Vilniaus arkivyskupijoje atliktus darbus, pradėtas iniciatyvas nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos srityje, kurių buvo imtasi nuo 2023 m. gegužės iki 2024 m. gegužės mėn.

Baigti tyrimai

2024 m. gegužės mėnesį baigti du bažnytiniai tyrimai dėl Vilniaus arkivyskupijos dvasininkų nederamo elgesio.

Pasibaigus išankstiniam tyrimui, civiliniams procesams ir atlikus Tikėjimo mokymo dikasterijos nurodytą baudžiamąjį administracinį procesą Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas skyrė bausmę kun. Kęstučiui Palikšai už lytinius santykius su nepilnamečiu ir turėjimą pornografinių vaizdų, kuriuose vaizduojami vaikai arba asmenys, pateikiami kaip vaikai. Kun. Palikšai skiriamos penkeriems metams šios bausmės:

– Draudžiama bet kokia kunigiška veikla, išskyrus tik privačiai aukojamas šv. Mišias (tik savo namuose Lietuvoje, be žmonių). Draudžiama priimti bet kokias aukas ar stipendijas šv. Mišioms, išskyrus tas, kurios gaunamos iš Vilniaus arkivyskupijos kurijos. Taip pat draudžiama dėvėti kunigišką rūbą: sutaną ir koloratę.

– Draudžiama bet kokia sielovadinė veikla su nepilnamečiais ir jaunais žmonėmis (iki 35 metų amžiaus). Draudžiama su jais kurti santykius, megzti ryšius (taip pat ir internetu).

Tikėjimo mokymo dikasterija, išnagrinėjusi išankstinio tyrimo medžiagą dėl kun. Sigito Grigo netinkamo elgesio internete, disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo, pateikiamas kaip vaikas, nurodė skirti dvasininkui kanoninį įspėjimą. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas skyrė kun. S. Grigui griežtą kanoninį įspėjimą, nurodydamas laikytis kunigui tinkamo elgesio ir Gairių, reglamentuojančių Katalikų Bažnyčios dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kitų Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais.

Nesilaikant duotų nurodymų grės bažnytinės bausmės, neišskiriant pašalinimo iš dvasininkų luomo.

Arkivyskupas Gintaras Grušas: „Atsiprašau dar sykį kiekvienos aukos, visų tikinčiųjų, kuriuos šie dvasininkų veiksmai sužeidė ir įskaudino.

Raginu visus, patyrusius skriaudą Bažnyčios aplinkoje, netylėti – pranešti apie tai teisėsaugos institucijoms, Bažnyčios atsakingiems asmenims vyskupijose. Tai ypač svarbu, kad galėtume užkirsti kelią nusikaltimams ir nebūtų daugiau aukų. Taip pat tam, kad galėtume suteikti pagalbą bei palaikymą nukentėjusiems asmenims.

Prieš metus sakiau, kad bent kartą metuose informuosiu apie esamą situaciją ir atliktas veiklas, kuriomis siekiama užkirsti kelią nederamam elgesiui ir kuriama saugi aplinka Bažnyčioje visiems. Per šį laiką Vilniaus arkivyskupijoje padarėme šiuos svarbius žingsnius: pradėjo veikti  Patyrusių išnaudojimą išklausymo tarnystė, organizuojami mokymai dirbantiems su vaikais ir pažeidžiamais asmenimis, esame gavę pažymas iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro apie visus arkivyskupijos dvasininkus, kaip to reikalauja LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, intensyviau bendradarbiaujame su Lietuvos ir kitų šalių struktūromis bei ekspertais.

Tai tik darbų pradžia, dar turėsime daug nuveikti užtikrindami saugią aplinką ir gerindami reakcijos į nederamą elgesį algoritmus, todėl dėkoju visiems skirtingų organizacijų ir bendruomenių bendradarbiams, kurie prisideda kuriant prevencijos programas, yra pasiruošę išklausyti ir padėti aukoms, padeda tirti nederamą elgesį Bažnyčios aplinkoje.“

Išklausymo tarnystė

2024 m. sausio mėnesį Vilniaus arkivyskupijoje pradėjo veikti Patyrusių išnaudojimą išklausymo tarnystė. Per pirmus keturis veiklos mėnesius išklausymo tarnystė sulaukė devynių kreipimųsi. Nė vienas iš jų nėra susijęs su nepilnamečių išnaudojimu. Į visas gautas žinias reaguota, atsižvelgiant į besikreipiančiųjų situaciją ir poreikius buvo pasiūlyta ar susitikta pokalbiams, bendrauta raštu.

Dar kartą raginame tiek patyrusius seksualinę prievartą Bažnyčioje, tiek turinčius žinių apie prievartą prieš vaikus bažnytinėje aplinkoje kreiptis el. paštu noriupasakyti@vilnensis.lt. Tinkamai pasiruošę pasauliečiai yra pasirengę priimti, pagarbiai išklausyti, suteikti reikiamą informaciją ir padėti suprasti, ką reiktų daryti konkrečioje situacijoje.

Mokymai dirbantiems su vaikais ir pažeidžiamais asmenimis

Birželio mėnesį Vilniaus arkivyskupijoje pradedamas mokymų ciklas apie saugios aplinkos nepilnamečiams ir pažeidžiamiems asmenims užtikrinimą Vilniaus arkivyskupijos bendruomenėse – kaip atpažinti įvairias smurto rūšis ir užkirsti kelią smurtui, kaip reaguoti. Tai nėra pirmieji šios srities mokymai arkivyskupijos bendruomenei, bet šį kartą plečiamas temų spektras, pasitelkiama daugiau išorės specialistų.

Programa rengiama bendradarbiaujant su didelę ekspertinę patirtį turinčiomis organizacijomis: VšĮ „Paramos vaikams centras“, Globos namais „Užuovėja“.

Mokymuose dalyvaus tie, kurie Bažnyčios aplinkoje tiesiogiai dirba su vaikais ar pažeidžiamais asmenimis: dvasininkai, katechetai, dienos centrų, stovyklų darbuotojai, jaunimo grupių vadovai ir savanoriai.

Per metus planuojama surengti bent 10 tokių mokymų, juose dalyvautų apie 300 Bažnyčios bendradarbių.

Patirties iš kitų šalių perėmimas

Praėjusią savaitę Vilniaus arkivyskupijos kvietimu Vilniuje lankėsi psichoterapeutė dr. Ewa Kusz, Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narė, Krokuvos Ignaco akademijos Vaiko teisių apsaugos centro direktoriaus pavaduotoja. Šis centras rūpinasi mokymais ir švietėjiška veikla, rengia prevencijos programas ir gerosios praktikos modelius, skirtus įvairioms pastoracinėms, ugdymo ir švietimo aplinkoms, taip siekdamas kurti saugią aplinką vaikams ir paaugliams.

Remdamasi Lenkijos patirtimi ir atnaujintomis Popiežiškosios komisijos gairėmis ekspertė pristatė esminius žingsnius, procedūras, principus, kuriais kuriama saugi aplinka vaikams ir pažeidžiamiems asmenims Bažnyčioje. Šiuos mokymus išklausė vyskupai ir prevenciją koordinuojantys asmenys (dvasininkai ir pasauliečiai) iš Lietuvos vyskupijų.

———————————————————————————————————————-

Patyrusių išnaudojimą Vilniaus arkivyskupijoje išklausymo tarnystė:

Delegatų kontaktai kitose vyskupijose:

Kauno arkivyskupija – tyrimas@kaunoarkivyskupija.lt
Panevėžio vyskupija – maksvytis.s@gmail.com
Kaišiadorių vyskupija – kurija@kaisiadoriuvyskupija.lt
Šiaulių vyskupija – siauliuvyskupija.apsauga@gmail.com
Telšių vyskupija – telsiai.komisija@gmail.com
Vilkaviškio vyskupija – vkkurija@gmail.com

Pranešimą paskelbė: Aistė Karpytė, VšĮ Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba