Įvairūs

Korupcijos prevencijos įstatymo naujovės: pakeistos Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pagal pakeitė Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles. Pakeičiant taisykles buvo siekiama suderinti jų nuostatas su naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymu, kuris įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 d.

Minėtomis taisyklėmis turi vadovautis viešojo administravimo subjektai, kurie rengia norminių teisės aktų projektus, kai jais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nustatytus Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje. Tai santykiai, kurie susiję su viešaisiais pirkimais, valstybės ar savivaldybių turto valdymu, naudojimu ar disponavimu juo, licencijų, leidimų išdavimu ir kt., arba, kai teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali kelti korupcijos riziką.

Pakeičiant taisykles buvo siekiama suderinti jų nuostatas su naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymu, taip pat nustatyta keletas naujovių:

  • Viešojo administravimo subjekte rengiant norminio teisės akto projektą, jis pateikiamas vertintojui antikorupciniam vertinimui atlikti, kai teisės akto projektas jau suderintas su kitais subjekto administracijos padaliniais ir darbuotojais, pavaldžiomis įstaigomis.
  • Vertintojui pateikiamas ne tik teisės akto projektas, bet ir teisės akto projekto lydimieji Vertintojas turi išanalizuoti ir teisės akto projekto lydimuosiuose dokumentuose pateiktą informaciją: projekto inicijavimo priežastis ir tikslus.
  • Pakeisti teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo atlikimo terminai, kuriuos nustato viešojo administravimo subjekto vadovas. Vietoj ne trumpesnio negu 3 darbo dienų termino, nustatytas ne trumpesnis negu 5 darbo dienų terminas. Taip pat nustatyta išimtis – jeigu dėl nenumatytų aplinkybių teisės aktas turi būti priimtas nedelsiant ir jis nėra didelės apimties ar sudėtingas, tokiu atveju gali būti nustatytas ne ilgesnis negu 3 darbo dienų terminas teisės akto projekto antikorupciniam vertinimui atlikti.
  • Tuo atveju, kai po derinimo su suinteresuotomis institucijomis teisės akto projektas papildomas arba pakeičiamas, vertintojas turi nuspręsti, ar tikslinga atlikti pakartotinį teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, ar ne.
  • Supaprastintas teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažymos pildymas, minėtoje pažymoje patikslinti kai kurie kriterijai.

Įsigaliojus Korupcijos prevencijos įstatymo naujajai redakcijai, ministerijos, atlikdamos galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą (t. y. teisinio reguliavimo taikymo ir veikimo vertinimą), vadovaudamosi Vyriausybės patvirtinta vertinimo metodika, gali atlikti galiojančių norminių teisės aktų antikorupcinį vertinimą. Tokiu atveju iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų  gali būti prašoma pateikti informaciją apie jų veikloje nustatytus (pastebėtus) korupcijos rizikos veiksnius, kurie susidarė dėl vertinamo teisinio reguliavimo.

Pranešimą paskelbė: Renata Keblienė, Specialiųjų tyrimų tarnyba