Įvairūs

Vyriausybė teikia Seimo pavasario sesijai svarbiausių įstatymų projektus  

Vyriausybė patvirtino Seimo pavasario sesijai siūlomų svarstyti teisės aktų projektų sąrašą – iš viso 92 iniciatyvas, kuriomis bus siekiama pozityvių pokyčių ir XVIII-osios Vyriausybės programoje numatytų įsipareigojimų tęstinumo.   
  
„Vyriausybė ir toliau sieks savo programoje numatytų įsipareigojimų įgyvendinimo siūlydama ne tarpinius, bet ilgalaikius sprendimus tiek įsisenėjusiems, tiek pastarojo meto Lietuvai padiktuotiems iššūkiams, ir šioje sesijoje, kaip ir ankstesnėse, teiks prioritetą teisėkūros kokybei, bet ne kiekybei“, – sakė Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Tarp Vyriausybės prioritetų būsimoje Seimo sesijoje – socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įgalinimas, atspindimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamuose projektuose. Nauja Socialinių paslaugų įstatymo redakcija bus siūloma įtvirtinti laikinąjį atokvėpį kaip atskirą specialiąją socialinę paslaugą, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimais – didinti minimalias socialinio draudimo motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, patikslinti ligos išmokų mokėjimo nuostatas asmenims, besigydantiems nuo priklausomybių, ir slaugantiems sergančius asmenis. Užimtumo įstatymo ir susijusių įstatymų rengiamais pakeitimais bus siūloma Seimui apsispręsti dėl veiksmingesnių, proporcingesnių ir labiau atgrasančių sankcijų už nelegalų bei nedeklaruotą darbą, nelegalų užsieniečių įdarbinimą. 
  
Esamos geopolitinės situacijos kontekste valstybės saugumui Vyriausybė ir toliau skiria ypač didelį dėmesį. Valstybės sienos ir jos apsaugos bei susijusių įstatymų pakeitimais, siūlomais Vidaus reikalų ministerijos, siekiama stiprinti sienos apsaugą ir kontrolę, užkirsti kelią piktnaudžiavimui sienų valdymo ir prieglobsčio sistema, efektyviai valdyti migracijos srautus bei mažinti administracinę ir finansinę naštą VSAT. Užsienio reikalų ministerijos rengiamais Tarptautinių sankcijų įstatymo pakeitimais ir lydinčiaisiais įstatymų projektais bus siūloma įtvirtinti galimybę Lietuvos teisės aktais nustatyti konkrečias ribojamąsias priemones reaguojant į agresiją Ukrainoje, taip pat numatyti poveikio priemones juridiniams asmenims už sankcijų pažeidimus.  
 
Svarbios Vyriausybės iniciatyvos bus teikiamos siekiant visuomenės sveikatos gerinimo, aukštesnės gydymo įstaigų paslaugų kokybės ir gydytojams tenkančios administracinės naštos mažinimo, efektyvesnės ir paciento poreikiams palankesnės vaistų kontrolės – į tai orientuoti Sveikatos apsaugos ministerijos rengiami Sveikatos sistemos įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų bei Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai, taip pat Farmacijos įstatymo pakeitimai, Ilgalaikės priežiūros įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pakeitimai.   
  
Svarstyti Seimui pavasario sesijoje Vyriausybė teiks Ekonomikos ir inovacijos ministerijos parengtus Valstybės informacinių išteklių valdymo ir lydinčiųjų įstatymų pakeitimus – šiuo paketu bus siūloma įvirtinti naują šių išteklių valdymo modelį, užtikrinsiantį kokybiškesnę valstybės duomenų valdyseną bei sudarantį sąlygas kokybiškai naujai institucijų skaitmeninei darbotvarkei.  
  
Seimui taip pat bus teikiami Miškų įstatymo pakeitimai, siūlantys užtikrinti tvaresnę, gamtos vertybių apsaugai palankią miškininkystę, Aplinkos ministerija taip pat rengia Aplinkos apsaugos departamento pareigūnų įgaliojimus siūlančius praplėsti Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pakeitimus, Žemės įstatymo pakeitimo ir lydinčių įstatymų pakeitimo projektą, kuriuo bus siekiama įgyvendinti tolesnį žemės reformos etapą. Ministerijos rengiamais Baudžiamojo kodekso 270 ir 277 straipsnių pakeitimais taip pat siekiama stiprinti aplinkosaugą, įteisinant alternatyvius nusikalstamą veiką aplinkai kvalifikuojančius požymius, susijusius su didele žala gamtai. 
  
Pavasario sesijoje Vyriausybė siūlo Seimui svarstyti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo Teisingumo ministerija siūlo sprendimus viešųjų konsultacijų metu identifikuotoms įstatymų nuostatų taikymo problemoms, įskaitant ir klausimus dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų žurnalistinėje veikloje.   
  
Tarp svarbiausių Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos būsimoje sesijoje teiksimų įstatymų pakeitimo projektų – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi bei susijusių įstatymų papildymai, kurių tikslas – įtvirtinti kokybišką ir prieinamą bendros mokymosi visą gyvenimą sistemos modelį.   
  
Mokestinių pasiūlymų paketu bus keliamas tikslas prisidėti prie teisingesnės, efektyvesnės ir prognozuojamos mokesčių sistemos plėtros, pažangių investicijų skatinimo, savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo bei aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo. 
  
Pavasario sesijoje Vyriausybė siūlo tęsti jau anksčiau Vyriausybės inicijuotų pokyčių įgyvendinimą, tarp jų – valstybės tarnybos pertvarkos paketas, kuris yra vienas iš penkių šios Vyriausybės strateginių tikslų, Kelių transporto kodekso pakeitimai, numatantys tolimojo susisiekimo sistemos tobulinimus, Baudžiamojo kodekso pakeitimai, sistemiškai subalansuojantys bausmių proporcingumą ir kiti pakeitimai.
  
Tarp parlamentui teikiamų teisės aktų – projektai, susiję su Vietos savivaldos įstatymo naujos redakcijos tinkamu įgyvendinimu, Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimu, taip pat Valstybės kontrolės, teismų, teisėsaugos bei kitų autoritetingų priežiūros ir kontrolės institucijų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimu susiję projektai.   

Pranešimą paskelbė: – -, Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija