Įvairūs

Valstybės kontrolė: Užimtumo tarnyba turi siekti rezultatyvesnio asmenų įtraukimo į darbo rinką

Užimtumo tarnyba daugiau prisidėtų prie užimtumo didėjimo, jeigu jos veiklos kryptys būtų peržiūrėtos ir atnaujintos, veiklos planavimas ir vertinimas būtų nuoseklesni, o konsultantų orientavimas į rezultatus – didesnis. Visa tai leistų pasiekti geresnių rezultatų teikiant paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, skelbiama Valstybės kontrolės audito „Užimtumo tarnybos veikla didinant užimtumą“ ataskaitoje.

„Auditas parodė, kad Užimtumo tarnybai, nepaisant pastangų siekti jai keliamų tikslų, reikia daugiau pokyčių, kad pateisintų esminį lūkestį – didėjantį užimtumą. Šiuo metu tarnyba dažnai siejama su bedarbių registravimu dėl išmokų mokėjimo, o ne jų įdarbinimu. Tiek 2019, tiek 2020 m. tarnyba pasiekė mažiau negu pusę planuotų veiklos rezultatų“, – sako Eivida Šlamė, Valstybės kontrolės Veiklos audito 4-ojo departamento vyriausioji valstybinė auditorė-audito grupės vadovė.

Vienas iš veiksnių, galinčių padėti asmenims savarankiškai susirasti darbą, – tinkamos Užimtumo tarnybos konsultacijos. Audito rezultatai rodo, kad pandemijos metu 39,6 proc. konsultantų neskiria pakankamai laiko tokioms konsultacijoms, o 59,3 proc. bedarbių savarankiška darbo paieška nevertinta.

Profesinio konsultavimo ir karjeros planavimo paslaugas gaunančių asmenų dalis yra nedidelė, o pandemijos metu sumažėjo 4 kartus ir 2021 m. I pusm. siekė 0,4 proc. Konsultuojant dėl profesijos įgijimo ar persikvalifikavimo, kas penktas karjeros ir įdarbinimo konsultantas nenaudoja darbo rinkos stebėsenos rezultatų. 2021 m. I pusm. 12,3 proc. darbo ieškančių asmenų buvo nusiųsti įgyti profesijų, kurių nėra paklausių profesijų sąrašuose. Tarnyba turėtų labiau orientuoti asmenis įgyti darbo rinkoje paklausias profesijas ir kompetencijas.

Pusė darbdavių teigia, kad tarnybos siūlomiems kandidatams trūksta motyvacijos dirbti. Auditorių skaičiavimu, 2021 m. I pusm. į laisvas darbo vietas įdarbinta 6,9 proc. tarnybos pasiūlytų kandidatų, taip užpildyta 9,2 proc. laisvų darbo vietų. Tarnybos veiklos rezultatai būtų naudingi darbdaviams, jei tarnyba galėtų nustatyti ir pasiūlyti tinkamos kvalifikacijos ir motyvuotus kandidatus į laisvas darbo vietas.

2021 m. Užimtumo tarnyboje buvo aktyviau diegiami nauji darbo metodai, bet mokymai, metodinė pagalba ir informacinės sistemos turėtų labiau atitikti tarnyboje dirbančių konsultantų poreikius. Geresnių rezultatų būtų galima pasiekti, jei konsultantams būtų užtikrinami aktualūs mokymai, o informacinė sistema – labiau išnaudojama aiškinantis klientų poreikius ir mažinant konsultantų darbo krūvius.

Įgyvendinus šio audito rekomendacijas, tarnyba labiau prisidės prie mažėjančio ilgalaikio nedarbo lygio, mažės pakartotinai įregistruotų bedarbių dalis, didės darbo ieškančių asmenų ir darbdavių pasitenkinimas Užimtumo tarnybos teikiamomis paslaugomis, bus užpildoma daugiau laisvų darbo vietų.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė