Įvairūs

Parengta nacionalinio pažangos plano rodiklių stebėsenos švieslentė

Valstybės duomenų agentūra pristato naują švieslentę, sukurtą Vyriausybės kanceliarijos iniciatyva, skirtą 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano (NPP) įgyvendinimo stebėsenai.

Švieslentę galima rasti čia.

Švieslentės tikslas – suteikti sąlygas stebėti nacionaliniame pažangos plane nustatytų strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, susipažinti su bendraisiais ir horizontaliųjų principų pažangos rodikliais.

NPP stebėsenos rodiklių rengimas ir sklaida – vienas iš Valstybės duomenų valdysenos programoje numatytų ir Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje (VDV IS) vykdomų darbų. Švieslentėje vaizduojami duomenys surenkami iš tarptautinių institucijų (Eurostato, Europos Komisijos ir kitų viešai prieinamų šaltinių), dalis reikšmių skaičiuojamos Valstybės duomenų agentūroje, kitus rodiklius nuo 2023 m. kovo mėnesio teikia įvairios valstybės institucijos. Švieslentėje pateikiamos rodiklių reikšmės nuo 2018 m.

„Jau nuo praėjusio pavasario bendradarbiaujame su daugybe šalies institucijų, kurioms padedant parengėme patogų ir kiekvienam prieinamą įrankį. Vyriausybės patvirtintame plane ir neseniai priimtoje Lietuvos ateities vizijoje „Lietuva 2050“ numatomi reikšmingi pokyčiai, reikalingi kuriant tokią valstybę ir ateitį, kurioje visiems būtų užtikrintas kokybiškas gyvenimas. Naujai parengta švieslentė visuomenei leis stebėti, kaip yra įgyvendinami išsikelti tikslai“, – apie švieslentę kalbėjo Valstybės duomenų agentūros generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė. 

2021–2030 metų NPP patvirtintas siekiant nustatyti pagrindinius ateinančio dešimtmečio pokyčius, užtikrinančius pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos ir saugumo srityse. Sudėtingiausiems Lietuvos iššūkiams ir problemoms įveikti užsibrėžti 10 strateginių tikslų.

Kiekvienam strateginiam tikslui suplanuoti pažangos uždaviniai, o jiems pamatuoti naudojami rodikliai su konkrečiomis reikšmėmis. Plano strateginius tikslus ir pažangos uždavinius papildo horizontalieji principai, kuriais siekiama nuosekliai ir kompleksiškai formuoti tam tikrą požiūrį ir elgesį, būtiną visiems strateginiams tikslams ir pažangos uždaviniams įgyvendinti.

2023 m. gruodžio 23 d. Seimas patvirtino Lietuvos ateities viziją „Lietuva 2050“, kurios įgyvendinimo sėkmė bus vertinama stebint ir analizuojant 28 rodiklius. Didelė dalis jų bus skaičiuojama remiantis planuojamo vykdyti Lietuvos ilgalaikio socialinio tyrimo (LIST) duomenimis, taip pat Gimstamumo ir šeimos tyrimo (GŠT) rezultatais.

Vizijos „Lietuva 2050“ rodikliai pasirodys VDV IS švieslentėje ir bus skelbiami Vyriausybės interneto svetainėje atnaujinus NPP ir nustačius jų pasiekimo reikšmes pagal NPP įgyvendinimo trukmę. Su vizijos rodiklių sąrašu galite susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Mintarė Varanavičiūtė, Valstybės duomenų agentūra