Įvairūs

KONKURENCIJOS TARYBA PATVIRTINO LIETUVOS PAŠTO PRISIIMTUS ĮSIPAREIGOJIMUS

Lietuvos paštas įsipareigojo anksčiau informuoti kitus pašto paslaugos teikėjus apie kainodaros pokyčius ir neapsunkinti konkurentų veikimo rinkoje. Konkurencijos taryba, įvertinusi, kad bendrovės prisiimti įsipareigojimai yra tinkami ir pakankami įtariamam konkurencijos teisės pažeidimui pašalinti, nutraukė vykdytą tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi.

Tyrimas buvo pradėtas įtarus, kad bendrovė piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, ribodama konkurenciją teikiant verslo siunčiamų korespondencijos siuntų pristatymo paslaugas.

Tyrimo metu buvo vertinama Lietuvos pašto nuo 2016 m. sausio 1 d. pradėta taikyti kainodara ir tai, ar bendrovė, keisdama verslo klientams, įskaitant pašto paslaugos teikėjus, taikomus tarifus, apsunkino jų galimybes vykdyti viešųjų pirkimų sutartis bei atgrasė juos nuo dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose. Norėdami teikti pašto paslaugas ir pristatyti korespondencijos siuntas visoje Lietuvos teritorijoje, kiti pašto paslaugos teikėjai privalo naudotis Lietuvos pašto valdomu pašto tinklu, kadangi nė vienas iš jų neturi visą šalies teritoriją apimančio pašto tinklo. Už naudojimąsi šiuo tinklu Lietuvos paštas ima atitinkamą mokestį, kuris galėjo būti vienašališkai pakeistas pranešus prieš 30 dienų. Viešųjų pirkimų būdu sudaromos sutartys dažniausiai yra ilgo laikotarpio, o keisti sutartyse numatytą kainą draudžiama, todėl pirkimą laimėję tiekėjai turi taikyti tą patį tarifą, kuris buvo pasiūlytas viešojo pirkimo metu, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Lietuvos paštas, turėdamas galimybę prieš itin trumpą laikotarpį keisti konkurentams taikomus tarifus už pašto tinklo naudojimą, galėjo padidinti konkurentų viešųjų pirkimų būdu sudarytų sutarčių sąnaudas ir tokiu būdu apsunkinti jų vykdymą. Dėl šių priežasčių Lietuvos pašto konkurentai buvo atgrasomi nuo dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose ir ilgalaikių sutarčių sudarymo.

Siekdamas pašalinti galimas konkurencijos problemas, Lietuvos paštas pasiūlė prisiimti įsipareigojimus.

Bendrovė įsipareigojo apie naujus paslaugų tarifus pranešti savo tinklalapyje ne vėliau nei prieš 3 mėnesius iki jų įsigaliojimo. Taip užtikrinama, kad visi rinkos dalyviai vienu metu bus informuojami apie tarifų pokyčius, turės pakankamai laiko pasirengti jų įsigaliojimui ir dalyvaudami pirkimuose galės atsižvelgti į būsimą tiekimo kainų pasikeitimą ir jį įtraukti į savo pasiūlymo kainą.

Lietuvos paštas taip pat įsipareigojo, keičiantis kainodarai ir dalyvaudamas viešuosiuose pirkimuose, pasiūlymus formuluoti taip, kad į kainos skaičiavimo formulę būtų įtraukiami tiek senieji, tiek naujieji tarifai proporcingai jų galiojimo trukmei ir išvedant atitinkamą svertinį vidurkį. Toms konkurentų viešųjų pirkimų  sutartims, kurios buvo sudarytos iki paskelbimo apie naujus tarifus, Lietuvos paštas įsipareigojo taikyti 21 mėnesio pereinamąjį laikotarpį, t. y. suteikti galimybę vykdyti sutartis senaisiais tarifais. Toks įsipareigojimas sprendžia Lietuvos pašto konkurentų atgrasymo nuo dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose problemą ir užtikrina, kad konkurentams nebus apsunkinta vykdyti jų viešųjų pirkimų būdu sudarytas sutartis. Tuo atveju, jeigu pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Lietuvos paštas vis dar turės galiojančių viešojo pirkimo sutarčių, kurioms taikomi senieji tarifai, jos turės būti nutraukiamos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, taip bus užtikrinama, jog bendrovėms klientams nebus taikomos palankesnės sąlygos nei jos konkurentams.

Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į suinteresuotų asmenų pagrįstas nuomones, pripažino, kad Lietuvos paštui pasiūlyti įsipareigojimai yra tinkami ir pakankami įtariamam konkurencijos teisės pažeidimui pašalinti. Patvirtinusi įsipareigojimus institucija tyrimą nutraukė.

Tokiu sprendimu nėra konstatuojamas konkurencijos teisės pažeidimas, tačiau ūkio subjektas yra įpareigojamas vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Didžiausia pašto paslaugų teikėja šalyje įsipareigojimų turės laikytis 5 metus.

Konkurencijos taryba primena, kad už prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba