Įvairūs

Dviejų trečdalių įstaigų vidaus kontrolė neapima su viešaisiais pirkimais susijusių rizikų vertinimo

Valstybės kontrolės vertintų įstaigų sukurta viešųjų pirkimų srities vidaus kontrolė atitinka ne visus vidaus kontrolės elementus ir jiems taikomus principus. Trūkumų nenustatyta ketvirtadalio vertintų įstaigų viešuosiuose pirkimuose. Tokius duomenis pateikia auditoriai, atlikę auditą „Viešųjų pirkimų vidaus kontrolės sistemos atitiktis jai keliamiems reikalavimams“.

Apie 4 tūkst. perkančiųjų organizacijų per metus vykdo viešuosius pirkimus, kurių vertė 5–6 mlrd. Eur, ir tai sudaro apie trečdalį visų viešojo sektoriaus išlaidų ir apie 12 proc. šalies BVP. Nuo 2020 m. pradžios viešojo sektoriaus subjektai turėjo atnaujinti vidaus kontrolės sistemą, padedančią sumažinti neigiamą rizikos veiksnių, tarp jų ir pandemijos, įtaką jų veiklai. Vidaus kontrolė apima kontrolės aplinką, rizikos vertinimą, kontrolės veiklą, informavimą ir komunikaciją bei stebėseną.

„Vidaus kontrolė labai svarbi siekiant užtikrinti sklandų viešųjų pirkimų procesą ir mažinant korupcijos, reputacijos bei kitas rizikas. Dauguma mūsų tikrintų įstaigų nevertino su viešaisiais pirkimais susijusių rizikų, nors būtent rizikų vertinimas ir yra vienas svarbiausių vidaus kontrolės elementų. Be to, 72 proc. tikrintų įstaigų pirkimuose nustatyta neatitikčių teisės aktuose ir vidaus tvarkose nustatytiems reikalavimams – tai rodo vidaus kontrolės sistemos veikimo trūkumus“, – sako Paulius Bakaitis, audito grupės vadovas.

Audito rezultatai rodo, kad rizikų vertinimo procesas reglamentuotas 78-iose proc. tikrintų įstaigų. 66 proc. tikrintų įstaigų 2020–2022 m. III ketv. nevertino su viešaisiais pirkimais susijusių rizikų. Atitinkamai nesukuriama pakankamai veiksminga ir įstaigų poreikius atitinkanti vidaus kontrolės sistema, kuri padėtų valdyti nustatytas viešųjų pirkimų rizikas, užtikrinant pagrindinių pirkimų principų laikymąsi bei pirkimų tikslo – įsigyti tai, ko reikia organizacijai, racionaliai panaudojant tam skirtus asignavimus – pasiekimą.

Audito įrodymams rinkti buvo atsirinktos biudžetinės įstaigos iš 2020 ir 2021 metais daugiausiai viešųjų pirkimų sutarčių sudariusių ministerijų valdymo sričių: Kultūros ministerijos valdymo srities (2020 m. 3,8 tūkst. viešųjų pirkimų sutarčių) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2021 m. 1,9 tūkst. sutarčių).

Įgyvendinus Valstybės kontrolės rekomendacijas, bus patobulinti metodiniai nurodymai įstaigoms, padėsiantys sukurti veiksmingą viešųjų pirkimų vidaus kontrolės sistemą, atitinkančią Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme nurodytus vidaus kontrolės elementus ir principus, šių pirkimų vidaus kontrolė taps veiksmingesnė ir sumažės neatitikčių teisės aktų reikalavimams. Išteklių konsolidavimas taikant bendrus pirkimus padės mažinti įstaigų administracinę naštą, kartu sprendžiant kompetencijos ir išteklių trūkumo problemą.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė